Miljö / Kvalitet

Vår miljöpolicy

NP-Gruppens dagliga verksamhet skall bedrivas så att miljön värnas och kretsloppstänkande befrämjas så väl hos NP-Gruppen som hos våra underleverantörer och underentreprenörer.

NP-Gruppens aktiva miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar vad gäller verksamhetens miljöanpassning. Arbetet skall vidare präglas av en helhetssyn, d.v.s. en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

NP-Gruppen skall uppfylla de myndighetskrav som finns beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal vad gäller särskilt prioriterade områden.

Detta möjliggörs genom att:

 • Använder energi och andra resurs effektivt och sparsamt.
 • Vi ställer sådana krav på våra leverantörer, vid upphandlingar att varor och tjänster, att dessa stimuleras att miljöanpassa både produktion, produkter och tjänster.
 • Vi informerar och utbildar våra medarbetare så att vi inte bara stimuleras till att engagera oss i miljöanpassningen, utan att även följa upp utvecklingen inom branschen.
 • Ständigt arbeta med miljöförbättringar.
 • Följa gällande lagstiftning inom miljöområdet.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt att anpassa dessa efter våra kunders behov skall vi bibehålla och förstärka förtroendet hos våra nuvarande kunder och den blivande kundkretsen.

Kvalitet är vårt viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänster och produkter i rätt tid.

Kundernas förtroende skall uppnås genom att:

 • Våra tjänster och produkter levereras i rätt tid, i rätt omfattning och till överenskomna villkor.
 • Våra tjänster och produkter uppfyller avtalade och utlovade egenskaper.
 • Våra tjänster åtföljs av erforderlig och överenskommen dokumentation.
 • Våra tjänster och produkter uppfyller krav i tillämpliga lagar och förordningar.
 • Snabbt åtgärda ev. avvikelser och brister hos våra levererade tjänster och produkter.

För att uppfylla våra mål ser vi till att:

 • De anställda besitter goda kunskaper inom det egna arbetsområdet, och bereds möjlighet till erforderlig utbildning, för att säkerställa att de är kapabla för sin uppgift och känner motivation för hög kvalitet samt ansvar för utfört arbete.
 • Våra utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och i gott skick.
 • Åtgärder för att tillrättalägga eventuella förekommande fel och brister såväl internt som externt vidtas snabbt och effektivt.

Vi åtar oss gentemot våra kunder att:

 • Entydigt och fullständigt informera om våra produkter och tjänster.
 • Dokumentera alla väsentliga avtal och överenskommelser.
 • Samverka med kunderna i positiv anda för att finna lösningar på problem.
 • Korrekt fullfölja avtal.